Jiaxun 26.06.2022

  • Post category:家讯

代禱事項: 1. 為神今天的话语感恩,讓我們在反思中成長前進…

Jiaxun 19.06.2022

  • Post category:家讯

代禱事項: 1. 為神今天的话语感恩。 2.  为…

Jiaxun 12.06.2022

  • Post category:家讯

代禱事項: 1. 為神今天的话语感恩,求主不但赐我们信心,更…

Jiaxun 05.06.2022

  • Post category:家讯

2022年6月5日主日崇拜:代禱事項及家訊 代禱事項: 1.…