Jiaxun 27.11.2022

  • Post category:家讯

11月27日代祷事项: 1,为刚刚失去亲人的弟兄姊妹家属代祷…

Jiaxun 20.11.2022

  • Post category:家讯

11月20日代祷事项: 1,为年终会友大会祷告,求主掌管教会…

Jiaxun 13.11.2022

  • Post category:家讯

11月13日代祷事项: 1,为生病、治疗的弟兄姊妹的健康祷告…

Jiaxun 30.10.2022

  • Post category:家讯

10月30日代祷、家讯: 1,为教会所有的孩子和家庭祷告,求…